Karriera

Gjej mundësinë

Digicom është kompani që rritet dhe kërkon punonjës dinamik dhe të përkushtuar.

Mundësi e re punësimi për të interesuarit!
Digicom, operatori i vetëm 100% me fibër optike, vijon të rritet si kompani dhe të kërkon ty të bëhesh pjesë e ekipit tonë.
Nëse je dinamik(e), i/e përkushtuar ndaj rezultateve dhe dëshiron të bëhesh pjesë e  Digicom të ftojmë të aplikosh për pozicionet e mëposhtme.

Ҫdo ditё po rritet numri i klientëve të cilët i besojnё teknologjisё sё rrjetit tonё me fibra optike dhe shërbimit që ne ofrojmë.

Sepse ne ofrojmë atë që premtojmë!

Pozicionet e lira:

DIGICOM SH.P.K” është një kompani që ushtron aktivitet në fushën e komunikimeve elektronike si Internet, Telefoni, Data, IT Service etj.

Në kuadër të zgjerimit të aktivitetit, DIGICOM kërkon të punësojë Help Desk Support

Detyrat dhe përgjegjësitë

 1. Ofron suport të nivelit të parë për çdo problematikë të paraqitur.
 2. Ofron asistencë nëpërmjet telefonit, email dhe sistemit të ticket.
 3. Identifikon dhe u jep zgjidhje problematikave të cilat kanë prioritet më të lartë.
 4. Ndjek çështjet e hapura deri në zgjidhjen e tyre.
 5. Ofron asistencë me teknikën për zgjidhjen e problematikave të hapura.
 • KUALIFIKIME: ARSIMI I LARTË (IT), NJOHURI PËR NETWORKING (CCNA avantazh), NJOHURI SISTEME OPERIMI WINDOWS, EKSPERIENCË NË LAN, WAN(avantazh njohuri për fushën e telefonisë), FLEKSIBËL NË ORARE, PËRDORUES I PROGRAMEVE TË MONITORIMIT DHE MICROSOFT OFFICE, ANGLISHT DHE ITALISHT, EKSPERIENCË ME MARRËDHENIE ME KLIENTËT.

APLIKO

DIGICOM SH.P.K” është një kompani që ushtron aktivitet në fushën e komunikimeve elektronike si Internet, Telefoni, Data, IT Service etj.

Në kuadër të zgjerimit të aktivitetit, DIGICOM kërkon të punësojë një Menaxher të Suportit Teknik Niveli 2 për Biznesin dhe IT L1

Detyrat/Përgjegjësitë:

Nën drejtimin teknik të CTO do të organizojë, kontrollojë punën e grupeve të suportit teknik të nivelit 2 të biznesit ne telefon dhe ne terren, specialistet IT per suportet rezidenciale dhe servisit CPE.

Kualifikimet / Kërkesat

Karakteristikat dhe impenjimet e kerkuara nga kandidati:

 • te kete lidership, te jete i orientuar nga klientet dhe drejt rezultateve
 • te jete efektiv, te dije te ndjeke prioritetet dhe te punoje ne kushtet e nje ambjenti impenjativ dhe perhere ne ndryshim
 • te jete i organizuar, te dije te dokumentoje punet, te vendose parametrat e kontrollit te cilesive dhe te ndjeke me rreptesi permiresimin e tyre nga grupi qe drejton
 • nxit dhe motivon ekipin drejt nje sherbimi sa me cilesor ndaj klienteve
 • percon vizionin e Digicom ne grupin qe ai drejton
 • menaxhon hyrje/daljet e pajisjeve nga magazine per klientet biznes, IT dhe servisin
 • merret me zgjidhjet teknike dhe plotesimin e kerkesave per tenderat ne te cilat kompania merr pjese
 • nxit rritjen teknike te punonjesve duke organizuar shpernarjen e njohurive, gjetjeve te reja, duke organizuar trajnimet e duhura, etj.
 • Organizon dhe garanton mbulesen me sherbim suporti te klienteve te biznesit dhe rezidenciale gjate gjithe diteve te vitit dhe gjate oreve operacionale te vendosura nga Digicom.
 • Gjithashtu organizon dhe garanton mbulesen me sherbim IT per servisin CPE dhe magazine e Digicom.

 

Eksperienca e kerkuar nga kandidati:

 • Te kete arsimin e larte ne fushen e inxhinierise/IT ose te ngjashme dhe eksperience pune ne kete fushe.
 • te kete nje eksperience intesive ne ISP ne sherbimin teknik dhe ne sherbimin ndaj klienteve
 • Te jete me eksperience ne maredheniet me klientet
 • Te njohe sistemet e ndryshme operuese Windows, MacOS, Linux.
 • Te kete eksperience te shkelqyer ne rrjetet informatike LAN, WAN
 • Te kete eksperience me WIFI dhe pajisje te brandeve Mikrotik, Ubiquiti, Tplink e tjera.
 • Te njohe sistemet telefonike si Netnumen, Radius, Vicidial, Asterisk, etj.
 • Te dije te perdore programet remote desktop, TeamViewer, VNC, Anydesk etj.
 • Te njohe teknologjine FTTH (Avantazh)
 • Certifikata te ndryshme si Cisco CCNA, Microsoft, ITIL etje perbejne nje avantazh thelbesor
 • Te jete i komunikueshem
 • Te njohe gjuhen angleze (njohja e gjuheve te tjera perben avantash)
 • Te kete patente drejtimi te makines te tipit B

APLIKO

Shoqëria “DIGICOM” shpk, zhvillon aktivitetin e saj në fushën e komunikimeve elektronike për ofrimin e shërbimeve të përcaktuara të internetit, kryesisht në shërbime në fushën e komunikimeve elektronike si operator i rrjetit dhe shërbimeve për transmetim të dhënash/internet, telefoni publike të qëndrueshme (telefoni fikse), transmetimit të të dhënave, shërbime të linjave me qera, shërbim telefonie me kartë të parapaguar, shërbim VoIP, shërbime të transmetimit.

Pozicioni i Punës: Drejtor i Burimeve Njerëzore

Departamenti: Departamenti i Burimeve Njerëzore

Eprori: CEO

Përmbledhje e detyrave funksionale: Drejtori i Burimeve Njerëzore është përgjegjës për menaxhimin e proçeseve të rekrutimit, trajnimit, zhvillimit të stafit të kompanisë etj.

DETYRAT & PËRGJEGJËSITË:

– Menaxhon funksionet të BNj për Kompaninë duke përfshirë rekrutimin, ndarjen e detyrave në personel, trajnimin dhe zhvillimin, vlerësimet e performancës, praktikat e panaireve të punësimit, asistencë ndaj punonjësve.

– Menaxhon praktikat e administrimit dhe kompensimit për punonjësit (kontratat, pagat, shpërblimet) & marrdhëniet me ZP, inspektoriatin e punës etj.

– Zbaton, interpreton dhe monitoron zbatimin në përputhje me Kodin e Punës dhe me politikat e kompanisë të proçedurave të brendshme të BNJ.

– Zhvillon apo modifikon rregulla, politika apo standarte, ndjek ndryshimet e legjislacionit në fuqi dhe aplikon ndryshimet.

– Funksionon dhe punon pro-aktivisht me menaxherët për të zhvilluar strategji për zgjidhjen e problemeve në Burimet Njerëzore.

– Supervizon dhe këshillon stafin për tu përqasur sa më shumë me vlerat e kompanisë, për të rritur frymën e grupit, komunikimin dhe arritjen e objektivave.

– Udhëheq proçesin për rishikimin e përshkrimeve të punës, monitorimin e detyrave dhe ngarkesës së punonjësve.

– Përpilon njoftimet për vende vakante pune dhe ndjek proçesin e grumbullimit, selektimit të CV.

– Organizon proçesin e intervistimit deri në finalizim të kandidatëve fitues.

– Kujdeset për plotësimin e dosjes së personelit të ri, për hapjen e userit, dhënien në përdorim të aseteve.

– Përgatit kontratën e punonjësve, emërimet përkatëse.

– Plotëson dokumentat e largimit të punonjësve.

– Bën njoftimet përkatëse të stafit për punonjësit e rinj në kompani.

– Zhvillon prezantimin e induction training ( prezantim e kompanisë, filozofinë e kompanisë) për stafin e ri dhe koordinon me departamentet e tjera për programet specifike.

– Merr pjesë në përgatitjen e planeve të trajnimit me shefat e departamenteve.

– Kryen kërkime në treg për kurse trajnimi, prezantime, panaire që përqasen me profilin e kompanisë.

– Kryerja e detyrave të tjera të caktuara.

APLIKO

Departamenti Komercial
Pozicioni i Punës: Specialist Collection & Retention
Eprori: Supervizori i Collection & Retention

 

Përmbledhja e detyrave funksionale:

Specialisti i Collection & Retention zbaton strategjitë e mbajtjes së klientëve për të rritur besnikërinë dhe për të mbajtur biznesin. Ata analizojnë reagimet e klientëve, negociojnë me klientët, ndërtojnë marrëdhënie pozitive me klientët dhe bashkëpunëtorët e biznesit dhe përpilojnë raporte për rezultatet e procesit që zhvillojnë.

 

Detyrat Kryesore:       

 • Trajton një portofol të llogarive të klientëve.
 • Komunikon me klientët dhe përfaqësuesit e shitjeve.
 • Mbledh informacionin në lidhje me ankesat e klientëve.
 • Asiston me telefonata të klientëve me qëllim uljen e numrit të debitorëve.
 • Asiston në mbledhjen e pagesave, pajisjeve ose penaliteteve në funksion të targetit.
 • Proçedon dhe kujdeset për rikthimin e klientëve të pakënaqur.
 • Bën sqarime mbi kushtet kontraktuale në plotësimin e proçesit të shitjes.
 • Përdor teknika të ndryshme negociuese dhe strategji për të negociuar dhe mbledhur pagesat.
 • Hedh të dhëna të sakta dhe regjistron të gjitha aktivitetet e mbledhjes në një sistem CRM.
 • Kryen detyra dhe përgjegjësi të tjera të caktuara nga eprorët.

 

APLIKO

Kriteret e Pozicionit:

Nën supervizimin e Team Leaderit të Programimit, do të merret me krijimin, testimin dhe mirëmbajtjen e moduleve të ndryshme të sistemeve të informacionit të kompanise. Do të krijoje, mirëmbaje, testoje dhe kontrolloje raporte të ndryshme. Analizon proceset për të ndertuar zgjidhjet e kerkuara, për të reflektuar sa më drejt logjiken e biznesit.

Detyrat dhe përgjegjësitë:
· Monitorimi I sistemeve aktuale
· Krijimi I moduleve, raporteve, scripts të ndryshem sipas kerkesave
· Perfundimi i detyrave të percaktuara brenda deadline
· Analizimi, optimizimi I sistemeve aktuale/ të reja
· Bashkpunim në grup për realizimin e projekteve
· Aktivitete të tjera që caktohen nga përgjegjësi/sja dhe ndihmojnë në mbarëvajtjen e njësisë/departamentit.

Kërkesa për kandidatët:
Diplomimi preferuar (në fushen e TIK)
· Eksperience të pakten 1 vit në programim Php, Mysql,JS.
· Eksperience pune me sherbimet web
· Eksperience pune me framework si SugaCrm, SuiteCrm, vTiger (perben nje plus)
· Eksperience pune me sisteme operues Windows, Linux
· Të kete aftesi krijuese
· Të jete i afte të pershtatet në një ambjent në ndryshim të vazhdueshem
· Të jete i afte të respektoje afatet e punes
· Të jete i afte të punoje në grup

APLIKO

Kriteret e Pozicionit:

Specialisti i sigurise IT zhvillon dhe planifikon masat e sigurise qe duhet te ekzekutohen per te mbrojtur sistemet dhe kompjuterat e kompanise nga incidentet e sigurise kibernetike.
Aftesite e kandidatit:
Kandidati duhet te kete mbaruar arrsimin e larte per Shkenca Kompjuterike ose ne nje fushe relevante me pozicioni.
Kandidati duhet te kete te pakten 1-3 vjet eksperience ne nje pozicon te ngjashem, eksperienca ne kompani “Service Provider” perben avantazh.
Njohuri shume te mira mbi sistemet e sigurise si Firewall, IDS/IPS dhe sistemet e qenderzuara antivirus.
Kandidati duhet te kete aftesi shume te mira analizuese dhe raportuese, preferohen kandidate me eksperience ne sistemet e analizimit te logeve si Splunk, LogAnalizer etje.
Certifikimet nga vendore te ndryshem Cisco, Juniper, Kaspersky etje perbejne nje avantazh.
Njohuri shume te mira mbi krijimin e script per integrimin e sistemeve midis tyre si dhe automatizimin e proceseve.
Njohuri mbi praktikat me te mira per menaxhimin e informacionit dhe klasifikimin e akseseve tek te dhenat e kompanise.
Njohuri mbi sistemet e ndryshme operues si Microsoft Windows, Linux etj.

APLIKO

Detyrat dhe përgjegjësitë

 1. Prezanton dhe u shet shërbimet e kompanisë klienteve të rinj dhe atyre ekzistues.
 2. Arrin objektivat mujore të përcaktuara nga kompania.
 3. Zbaton politikat, drejtimet dhe proçedurat e kompanisë.
 4. Identifikon dhe zgjidh në kohë shqetësimet e klientëve.
 5. Mban marrëdhënie të rregullta me klientët.
 6. Bashkëpunon me departamentet përkatëse deri në zgjidhjen e çdo problemi/kërkese nga klientët.
 • KUALIFIKIME: ARSIM I LARTË (menaxhim, marketing) , AFTËSI KOMUNIKUESE DHE NEGOCIUESE

APLIKO

Nëse jeni të interesuar për një nga pozicionet që janë të hapura, ju lutem dërgoni CV tuaj nëpermjet formës që shfaqet në çdo aplikim.

Ne do ju kontatojmë për një intervistë në rast se profili juaj përputhet me kërkesat e pozicionit.

Pas intervistës vetëm  kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për hapat e mëtejshëm.

 

Ju urojmë suksese