Karriera

Gjej mundësinë

Digicom është kompani që rritet dhe kërkon punonjës dinamik dhe të përkushtuar.

Mundësi e re punësimi për të interesuarit!
Digicom, operatori i vetëm 100% me fibër optike, vijon të rritet si kompani dhe të kërkon ty të bëhesh pjesë e ekipit tonë.
Nëse je dinamik(e), i/e përkushtuar ndaj rezultateve dhe dëshiron të bëhesh pjesë e  Digicom të ftojmë të aplikosh për pozicionet e mëposhtme.

Ҫdo ditё po rritet numri i klientëve të cilët i besojnё teknologjisё sё rrjetit tonё me fibra optike dhe shërbimit që ne ofrojmë.

Sepse ne ofrojmë atë që premtojmë!

Pozicionet e lira:

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Sigurohet që klientët të ngelen të kënaqur nga shërbimi i ofruar.
 • Mban në kushte optimale dyqanin dhe siguron që produktet të jenë në transparencë të plotë kundrejt klientëve.
 • Rekomandon dhe shfaq artikujt sipas objektivave të kompanisë në shërbim të klientit.
 • Qëndron e azhornuar mbi ofertat e kompanisë.
 • Përshkruan saktësisht karakteristikat dhe përfitimet e produktit.
 • Zbaton politikat, drejtimet dhe proçedurat e kompanisë.
 • Identifikon dhe zgjidh në kohë shqetësimet e klientëve.
 • Mban marrëdhenie të rregullta me klientët.
 • Respekton oraret e punës.
 • Zbaton etikën e veshjes sipas kërkesës së pozicionit të punës bazuar në kodin e etikës së kompanisë.
 • Bashkëpunon me departamentet e tjera deri në zgjidhjen e çdo problemi apo kërkese nga klientët.
 • Kryen detyra të tjera që mund t’i caktohen herë pas here me qëllim  realizimin dhe zhvillimin e objektivave dhe strategjive të shoqërisë.

APLIKO

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 1. Konfiguron dhe miremban paisjet qe i dergohen klientin per shërbimet e ofruara nga Digicom.
 2. Monitoron sistemet e monitorimit dhe ne varesi te problemeve te ndryshme raporton ne grup dhe telefonon personat pergjegjes te sistemeve.
 3. Ploteson te dhenat ne CRM per klientet biznes.
 4. Dokumenton skemen e rrjetit per klientet biznes.
 5. Degjon me vemendje shqetesimet e klienteve dhe propozon zgjidhje qe plotesojne nevojat e tyre.
 6. Ndjek procedurat e punës për sigurimin e mbarëvajtjes dhe cilesise së shërbimeve qe ofron Digicom.
 7. Konfiguron rrjetin e brendshem te klienteve biznes.
 8. Suporton onsite klientet ne rast se problematika nuk zgjidhet nepermjet telefonit ose me nderhyrje remote.
 9. Specialisti ka pergjegjesi  per Identifikimin e Incidentit
 10. Kryen troubleshoot fillestar
 11. Kryen pershkallezim funksional
 12. Kryen pershkallezim hierarkik dhe Informohet per Incidentet e pershkallezuara ne menyre Hierarkike dhe mban pergjegjesi per kryerjen dhe nisjen e Procedures se Pershkallezimit Hierarkik.
 13. Kryen mbylljen e Incidentit

 

Kërkesa për kandidatët:

 1. Kandidati duhet të ketë mbaruar arsimin e lartë (të preferueshme janë dega e elektronikes dhe informatikës ).
 2. Të ketë të paktën dy vjet experience ne fushen IT per sistemet e operimit dhe network.
 3. Eksperiencë të mirë në rrjetet dhe protokollet e rrjetit, në konfigurimin dhe gjetjen e problemeve të lidhura me konfigurimet e rrjetave, routimet, loop-et, humbjet e paketave, etj.
 4. Eksperiencë në përdorimin e mjeteve të gjetjes së problemeve si telnet, ping, traceroute, ftp, tcpdump, nslookup, etj.
 5. Te dije te konfiguroje mire pasjisjet mikrotik RB952, RB2011, Tplink, Ubiquiti etje.
 6. Te kete njohuri per IPTV.
 7. Te kete njohuri dhe te kete punuar me pare me teknologjite EPON/GPON , media converter dhe SFP.
 8. Kandidati te kete njohuri dhe te kete punuar me Radius dhe sistemet e menaxhimit te pajisjeve fundore.
 9. Kandidati duhet të njohë gjuhën angleze të shkruar, lexuar dhe folur.
 10. Kandidati duhet të njohë programet e dokumentimit si Visio, paketën Office. Ai duhet të dijë të dokumentojë si duhet sistemet, konfigurimet, procedurat bazë, etj.
 11. Aftësi të mira për zgjidhjen e problemeve.
 12. Aftësi për të punuar me orë fleksibël dhe gjate turnit te nates T3.
 13. Leje drejtimi të automjetit kategoria B.

APLIKO

DIGICOM SH.P.K” është një kompani që ushtron aktivitet në fushën e komunikimeve elektronike si Internet, Telefoni, Data, IT Service etj.

Në kuadër të zgjerimit të aktivitetit, DIGICOM kërkon të punësojë Help Desk Support

Detyrat dhe përgjegjësitë

 1. Ofron suport të nivelit të parë për çdo problematikë të paraqitur.
 2. Ofron asistencë nëpërmjet telefonit, email dhe sistemit të ticket.
 3. Identifikon dhe u jep zgjidhje problematikave të cilat kanë prioritet më të lartë.
 4. Ndjek çështjet e hapura deri në zgjidhjen e tyre.
 5. Ofron asistencë me teknikën për zgjidhjen e problematikave të hapura.
 • KUALIFIKIME: ARSIMI I LARTË (IT), NJOHURI PËR NETWORKING (CCNA avantazh), NJOHURI SISTEME OPERIMI WINDOWS, EKSPERIENCË NË LAN, WAN(avantazh njohuri për fushën e telefonisë), FLEKSIBËL NË ORARE, PËRDORUES I PROGRAMEVE TË MONITORIMIT DHE MICROSOFT OFFICE, ANGLISHT DHE ITALISHT, EKSPERIENCË ME MARRËDHENIE ME KLIENTËT.

APLIKO

DIGICOM SH.P.K” është një kompani që ushtron aktivitet në fushën e komunikimeve elektronike si Internet, Telefoni, Data, IT Service etj.

Në kuadër të zgjerimit të aktivitetit, DIGICOM kërkon të punësojë një Menaxher të Suportit Teknik Niveli 2 për Biznesin dhe IT L1

Detyrat/Përgjegjësitë:

Nën drejtimin teknik të CTO do të organizojë, kontrollojë punën e grupeve të suportit teknik të nivelit 2 të biznesit ne telefon dhe ne terren, specialistet IT per suportet rezidenciale dhe servisit CPE.

Kualifikimet / Kërkesat

Karakteristikat dhe impenjimet e kerkuara nga kandidati:

 • te kete lidership, te jete i orientuar nga klientet dhe drejt rezultateve
 • te jete efektiv, te dije te ndjeke prioritetet dhe te punoje ne kushtet e nje ambjenti impenjativ dhe perhere ne ndryshim
 • te jete i organizuar, te dije te dokumentoje punet, te vendose parametrat e kontrollit te cilesive dhe te ndjeke me rreptesi permiresimin e tyre nga grupi qe drejton
 • nxit dhe motivon ekipin drejt nje sherbimi sa me cilesor ndaj klienteve
 • percon vizionin e Digicom ne grupin qe ai drejton
 • menaxhon hyrje/daljet e pajisjeve nga magazine per klientet biznes, IT dhe servisin
 • merret me zgjidhjet teknike dhe plotesimin e kerkesave per tenderat ne te cilat kompania merr pjese
 • nxit rritjen teknike te punonjesve duke organizuar shpernarjen e njohurive, gjetjeve te reja, duke organizuar trajnimet e duhura, etj.
 • Organizon dhe garanton mbulesen me sherbim suporti te klienteve te biznesit dhe rezidenciale gjate gjithe diteve te vitit dhe gjate oreve operacionale te vendosura nga Digicom.
 • Gjithashtu organizon dhe garanton mbulesen me sherbim IT per servisin CPE dhe magazine e Digicom.

 

Eksperienca e kerkuar nga kandidati:

 • Te kete arsimin e larte ne fushen e inxhinierise/IT ose te ngjashme dhe eksperience pune ne kete fushe.
 • te kete nje eksperience intesive ne ISP ne sherbimin teknik dhe ne sherbimin ndaj klienteve
 • Te jete me eksperience ne maredheniet me klientet
 • Te njohe sistemet e ndryshme operuese Windows, MacOS, Linux.
 • Te kete eksperience te shkelqyer ne rrjetet informatike LAN, WAN
 • Te kete eksperience me WIFI dhe pajisje te brandeve Mikrotik, Ubiquiti, Tplink e tjera.
 • Te njohe sistemet telefonike si Netnumen, Radius, Vicidial, Asterisk, etj.
 • Te dije te perdore programet remote desktop, TeamViewer, VNC, Anydesk etj.
 • Te njohe teknologjine FTTH (Avantazh)
 • Certifikata te ndryshme si Cisco CCNA, Microsoft, ITIL etje perbejne nje avantazh thelbesor
 • Te jete i komunikueshem
 • Te njohe gjuhen angleze (njohja e gjuheve te tjera perben avantash)
 • Te kete patente drejtimi te makines te tipit B

APLIKO

Departamenti Komercial
Pozicioni i Punës: Specialist Collection & Retention
Eprori: Supervizori i Collection & Retention

 

Përmbledhja e detyrave funksionale:

Specialisti i Collection & Retention zbaton strategjitë e mbajtjes së klientëve për të rritur besnikërinë dhe për të mbajtur biznesin. Ata analizojnë reagimet e klientëve, negociojnë me klientët, ndërtojnë marrëdhënie pozitive me klientët dhe bashkëpunëtorët e biznesit dhe përpilojnë raporte për rezultatet e procesit që zhvillojnë.

 

Detyrat Kryesore:       

 • Trajton një portofol të llogarive të klientëve.
 • Komunikon me klientët dhe përfaqësuesit e shitjeve.
 • Mbledh informacionin në lidhje me ankesat e klientëve.
 • Asiston me telefonata të klientëve me qëllim uljen e numrit të debitorëve.
 • Asiston në mbledhjen e pagesave, pajisjeve ose penaliteteve në funksion të targetit.
 • Proçedon dhe kujdeset për rikthimin e klientëve të pakënaqur.
 • Bën sqarime mbi kushtet kontraktuale në plotësimin e proçesit të shitjes.
 • Përdor teknika të ndryshme negociuese dhe strategji për të negociuar dhe mbledhur pagesat.
 • Hedh të dhëna të sakta dhe regjistron të gjitha aktivitetet e mbledhjes në një sistem CRM.
 • Kryen detyra dhe përgjegjësi të tjera të caktuara nga eprorët.

 

APLIKO

Kriteret e Pozicionit:

Nën supervizimin e Team Leaderit të Programimit, do të merret me krijimin, testimin dhe mirëmbajtjen e moduleve të ndryshme të sistemeve të informacionit të kompanise. Do të krijoje, mirëmbaje, testoje dhe kontrolloje raporte të ndryshme. Analizon proceset për të ndertuar zgjidhjet e kerkuara, për të reflektuar sa më drejt logjiken e biznesit.

Detyrat dhe përgjegjësitë:
· Monitorimi I sistemeve aktuale
· Krijimi I moduleve, raporteve, scripts të ndryshem sipas kerkesave
· Perfundimi i detyrave të percaktuara brenda deadline
· Analizimi, optimizimi I sistemeve aktuale/ të reja
· Bashkpunim në grup për realizimin e projekteve
· Aktivitete të tjera që caktohen nga përgjegjësi/sja dhe ndihmojnë në mbarëvajtjen e njësisë/departamentit.

Kërkesa për kandidatët:
Diplomimi preferuar (në fushen e TIK)
· Eksperience të pakten 1 vit në programim Php, Mysql,JS.
· Eksperience pune me sherbimet web
· Eksperience pune me framework si SugaCrm, SuiteCrm, vTiger (perben nje plus)
· Eksperience pune me sisteme operues Windows, Linux
· Të kete aftesi krijuese
· Të jete i afte të pershtatet në një ambjent në ndryshim të vazhdueshem
· Të jete i afte të respektoje afatet e punes
· Të jete i afte të punoje në grup

APLIKO

Kriteret e Pozicionit:

Specialisti i sigurise IT zhvillon dhe planifikon masat e sigurise qe duhet te ekzekutohen per te mbrojtur sistemet dhe kompjuterat e kompanise nga incidentet e sigurise kibernetike.
Aftesite e kandidatit:
Kandidati duhet te kete mbaruar arrsimin e larte per Shkenca Kompjuterike ose ne nje fushe relevante me pozicioni.
Kandidati duhet te kete te pakten 1-3 vjet eksperience ne nje pozicon te ngjashem, eksperienca ne kompani “Service Provider” perben avantazh.
Njohuri shume te mira mbi sistemet e sigurise si Firewall, IDS/IPS dhe sistemet e qenderzuara antivirus.
Kandidati duhet te kete aftesi shume te mira analizuese dhe raportuese, preferohen kandidate me eksperience ne sistemet e analizimit te logeve si Splunk, LogAnalizer etje.
Certifikimet nga vendore te ndryshem Cisco, Juniper, Kaspersky etje perbejne nje avantazh.
Njohuri shume te mira mbi krijimin e script per integrimin e sistemeve midis tyre si dhe automatizimin e proceseve.
Njohuri mbi praktikat me te mira per menaxhimin e informacionit dhe klasifikimin e akseseve tek te dhenat e kompanise.
Njohuri mbi sistemet e ndryshme operues si Microsoft Windows, Linux etj.

APLIKO

Detyrat dhe përgjegjësitë

 1. Prezanton dhe u shet shërbimet e kompanisë klienteve të rinj dhe atyre ekzistues.
 2. Arrin objektivat mujore të përcaktuara nga kompania.
 3. Zbaton politikat, drejtimet dhe proçedurat e kompanisë.
 4. Identifikon dhe zgjidh në kohë shqetësimet e klientëve.
 5. Mban marrëdhënie të rregullta me klientët.
 6. Bashkëpunon me departamentet përkatëse deri në zgjidhjen e çdo problemi/kërkese nga klientët.
 • KUALIFIKIME: ARSIM I LARTË (menaxhim, marketing) , AFTËSI KOMUNIKUESE DHE NEGOCIUESE

APLIKO

Nëse jeni të interesuar për një nga pozicionet që janë të hapura, ju lutem dërgoni CV tuaj nëpermjet formës që shfaqet në çdo aplikim.

Ne do ju kontatojmë për një intervistë në rast se profili juaj përputhet me kërkesat e pozicionit.

Pas intervistës vetëm  kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për hapat e mëtejshëm.

 

Ju urojmë suksese