Karriera

Gjej mundësinë

Digicom është kompani që rritet dhe kërkon punonjës dinamik dhe të përkushtuar.

Mundësi e re punësimi për të interesuarit!
Digicom, operatori i vetëm 100% me fibër optike, vijon të rritet si kompani dhe të kërkon ty të bëhesh pjesë e ekipit tonë.
Nëse je dinamik(e), i/e përkushtuar ndaj rezultateve dhe dëshiron të bëhesh pjesë e  Digicom të ftojmë të aplikosh për pozicionet e mëposhtme.

Ҫdo ditё po rritet numri i klientëve të cilët i besojnё teknologjisё sё rrjetit tonё me fibra optike dhe shërbimit që ne ofrojmë.

Sepse ne ofrojmë atë që premtojmë!

Pozicionet e lira:

Departamenti Komercial
Pozicioni i Punës: Specialist Collection & Retention
Eprori: Supervizori i Collection & Retention

 

Përmbledhja e detyrave funksionale:

Specialisti i Collection & Retention zbaton strategjitë e mbajtjes së klientëve për të rritur besnikërinë dhe për të mbajtur biznesin. Ata analizojnë reagimet e klientëve, negociojnë me klientët, ndërtojnë marrëdhënie pozitive me klientët dhe bashkëpunëtorët e biznesit dhe përpilojnë raporte për rezultatet e procesit që zhvillojnë.

 

Detyrat Kryesore:       

 • Trajton një portofol të llogarive të klientëve.
 • Komunikon me klientët dhe përfaqësuesit e shitjeve.
 • Mbledh informacionin në lidhje me ankesat e klientëve.
 • Asiston me telefonata të klientëve me qëllim uljen e numrit të debitorëve.
 • Asiston në mbledhjen e pagesave, pajisjeve ose penaliteteve në funksion të targetit.
 • Proçedon dhe kujdeset për rikthimin e klientëve të pakënaqur.
 • Bën sqarime mbi kushtet kontraktuale në plotësimin e proçesit të shitjes.
 • Përdor teknika të ndryshme negociuese dhe strategji për të negociuar dhe mbledhur pagesat.
 • Hedh të dhëna të sakta dhe regjistron të gjitha aktivitetet e mbledhjes në një sistem CRM.
 • Kryen detyra dhe përgjegjësi të tjera të caktuara nga eprorët.

 

 

APLIKO

Departamenti Ligjor & Rregullator
Pozicioni i Punës: Menaxher Ligjor
Eprori: Drejtori Departamentit

Përmbledhje e detyrave funksionale:

Menaxheri Ligjor ofron konsultime dhe këshilla ligjore si dhe realizon rishikimin e rregullave, kontratave dhe marrëveshjeve të gjeneruara nga departamente të tjera. Detyrat e tij përfshijnë hartimin e kontratave, letrave, urdhërave të brendshëm dhe pjesëmarrjen në vendimmarrjen e ekuilibruar administrative.

 

Detyrat:

 • Ofron konsultime dhe këshilla ligjore si dhe realizon rishikimin e rregullave, kontratave dhe marrëveshjeve të gjeneruara nga departamente të tjera.
 • Harton kontratat, letrat, urdhërat e brendshëm dhe ndihmon me pjesëmarrjen e tij në vendimmarrjen e ekuilibruar administrative.
 • Shpreh mendimin e tij ligjor për çështjet që i referohen atij.
 • Kontribuon në ndërgjegjësimin ligjor dhe orientimin e stafit të kompanisë duke u koordinuar me departamente të ndryshme
 • Ndihmon zhvillimin e biznesit duke suportuar me bazën ligjore në fuqi dhe rifreskimin e ndryshimeve ligjore
 • Merr pjesë, përpilon dhe mbledh dokumentacionin për ndjekjen e proçesit të tenderave
 • Përpilon, kontrollon dhe menaxhon kontratat me palët e treta (kontrata tip me klientët, kontrata furnizimi, qeraje, shërbimi, bashkëpunimi, kleringu, rintransmetimi të kanaleve IPTV, konsulence, huapërdorje, me nënkontraktorë, transporti etj.)
 • Ndjek pretendimet e klientëve ndaj kompanisë për dëmtimet dhe defektet e shërbimit.
 • Ndjek çështjet gjyqësore me palët e treta.
 • Asiston në proçesin e mbledhjes së borxheve.
 • Asiston në aksesin e dhënies së shërbimit për klientët

 

Kërkesat e profilit:

 • Diplomë Universitare në fushën e Juridike.
 • Mbi 5 vite përvojë pune në lëmin juridike
 • Njohja e Gjuhës Angleze
 • Aftësi organizative dhe menaxhuese
 • Aftësi të komunikimit

 

 

APLIKO

Departamenti Komercial
Pozicioni i Punës: Menaxher Marketingu
Departamenti: Departamenti Komercial
Eprori: CCO

 

Objektivat e rolit

 • Të bashkëpunojë me skuadrën e biznesit/shitjeve për të hartuar. strategjinë e marketingut dhe brandit për shërbime të reja dhe ekzistuese në treg.
 • Të identifikojë nevojat vjetore për buxhet dhe burime të jashtme e të brendshme si dhe të kryejë monitorimin periodik të tij.
 • Të konceptojë dhe raportojë në menyre profesionale me parametra standarte të tregut rezultate të kërkimeve të tregut, rezultate të fushatave promovuese, analiza të konkurrencës në treg, trende të konsumatoreve, shërbime të reja dhe të hartojë plane konkrete veprimesh.
 • Të menaxhojë raportimin mujor të performancës së kompanisë.
 • Të menaxhojë gjithë pjesën e komunikimit të produkteve në të gjitha kanalet si ato tradicionale, TV, Print dhe me focus të rritur në Digital Marketing.

Përgjegjësitë kryesore

 • Menaxhimi i fushatave promocionale për produktet e reja në të gjitha kanalet duke punuar ngushtë me agjensitë e kontraktuara, departamentet e tjera dhe burimet e brendshme.
 • Koordinimi i aktiviteteve me njësinë e prokurimit për prodhimin e të gjithë materialeve të nevojshme promovuese dhe periodike që nevojiten për produktet ekzistuese dhe të reja.
 • Organizimi i departamentit marketing dhe përkujdesja për zhvillimin e stafit, propozon trajnimet e nevojshme për ta.
 • Përfaqësimi i kompanisë në evente, panaire dhe media të ndryshme.
 • Qëndron në azhornim me teknologjinë më të fundit dhe praktikat më të mira.
 • Menaxhon dhe mbikëqyr kanale të ndryshme të marketingut dixhital
 • Bën matjen ROI dhe KPI.
 • Ndjek dhe mat metrikat SEO dhe Google Analytics dhe nxjerr raporte.
 • Mat performancën e konkurrencës në digital marketing dhe eksploron metoda inovative për të rritur prezencën e Digicom në digital marketing.
 • Menaxhimi i mediave sociale së kompanisë.
 • Përgatit analiza të tregut, të konkurrencës, të çmimeve, të kënaqësisë së klientit, të elementeve publicitare.
 • Përgatit plan media për të marketuar sa më shumë brandin e kompanisë, zhvillimin dhe përmirësimin e njohjes së brand-it.
 • Rishikimi i ekzekutimit të planit të aktivitetit për veprime proaktive dhe korrigjuese të mundshme.
 • Mirëmbajtja, përditësimi dhe perfeksionimi faqes web të kompanisë, me burime të brendshme ose duke identifikuar suporte të specializuara.
 • Udhëheq kërkime në treg për të identifikuar kërkesat e tregut aktual dhe në të ardhmen.
 • Përgatit plane veprimi dhe skedule për të identifikuar klientë të rinj dhe planifikon mënyrën e përqasjes së kontakteve të reja.
 • Ndan detyrat dhe përgjegjësitë për stafin në varësi edhe kontrollon zbatimin e detyrave në afatshkurtër dhe afatvjetor.
 • Ndjek dhe drejton zhvillimin e stafit, i’u komunikon për pritshmëritë e kompanisë.
 • Identifikon nevojat për trajnim si dhe merr pjesë në proçesin e rekrutimit të stafit në varësi.

Kërkesat dhe kualifikimet për punë:

 • Të paktën 5 vjet përvojë si Menaxher Marketingu.
 • Të paktën 3 vjet përvojë në zhvillimin dhe zbatimin e strategjive të marketingut dixhital.
 • Njohuri të mira të të gjitha kanaleve të ndryshme të marketingut dixhital.
 • Njohuri dhe përvojë të mirë me mjetet e marketingut në internet dhe praktikat më të mira.
 • Të paktën 3 vjet përvojë praktike me software SEO, Google Analytics dhe CRM.
 • Njohuri të mira për krijimin e faqeve në internet dhe azhornimet në internet.
 • Mendim kritik për zgjidhje të problemeve.
 • Aftësi të mira për menaxhimin e kohës.
 • Aftësi të shkëlqyera ndërpersonale dhe komunikuese.
 • BA/Msc në marketing, teknologji dixhitale ose fushë e ngjashme përkatëse.

 

APLIKO

Kriteret e Pozicionit:

Nën supervizimin e Team Leaderit të Programimit, do të merret me krijimin, testimin dhe mirëmbajtjen e moduleve të ndryshme të sistemeve të informacionit të kompanise. Do të krijoje, mirëmbaje, testoje dhe kontrolloje raporte të ndryshme. Analizon proceset për të ndertuar zgjidhjet e kerkuara, për të reflektuar sa më drejt logjiken e biznesit.

Detyrat dhe përgjegjësitë:
· Monitorimi I sistemeve aktuale
· Krijimi I moduleve, raporteve, scripts të ndryshem sipas kerkesave
· Perfundimi i detyrave të percaktuara brenda deadline
· Analizimi, optimizimi I sistemeve aktuale/ të reja
· Bashkpunim në grup për realizimin e projekteve
· Aktivitete të tjera që caktohen nga përgjegjësi/sja dhe ndihmojnë në mbarëvajtjen e njësisë/departamentit.

Kërkesa për kandidatët:
Diplomimi preferuar (në fushen e TIK)
· Eksperience të pakten 1 vit në programim Php, Mysql,JS.
· Eksperience pune me sherbimet web
· Eksperience pune me framework si SugaCrm, SuiteCrm, vTiger (perben nje plus)
· Eksperience pune me sisteme operues Windows, Linux
· Të kete aftesi krijuese
· Të jete i afte të pershtatet në një ambjent në ndryshim të vazhdueshem
· Të jete i afte të respektoje afatet e punes
· Të jete i afte të punoje në grup

APLIKO

Kriteret e Pozicionit:

Specialisti i sigurise IT zhvillon dhe planifikon masat e sigurise qe duhet te ekzekutohen per te mbrojtur sistemet dhe kompjuterat e kompanise nga incidentet e sigurise kibernetike.
Aftesite e kandidatit:
Kandidati duhet te kete mbaruar arrsimin e larte per Shkenca Kompjuterike ose ne nje fushe relevante me pozicioni.
Kandidati duhet te kete te pakten 1-3 vjet eksperience ne nje pozicon te ngjashem, eksperienca ne kompani “Service Provider” perben avantazh.
Njohuri shume te mira mbi sistemet e sigurise si Firewall, IDS/IPS dhe sistemet e qenderzuara antivirus.
Kandidati duhet te kete aftesi shume te mira analizuese dhe raportuese, preferohen kandidate me eksperience ne sistemet e analizimit te logeve si Splunk, LogAnalizer etje.
Certifikimet nga vendore te ndryshem Cisco, Juniper, Kaspersky etje perbejne nje avantazh.
Njohuri shume te mira mbi krijimin e script per integrimin e sistemeve midis tyre si dhe automatizimin e proceseve.
Njohuri mbi praktikat me te mira per menaxhimin e informacionit dhe klasifikimin e akseseve tek te dhenat e kompanise.
Njohuri mbi sistemet e ndryshme operues si Microsoft Windows, Linux etj.

APLIKO

Detyrat dhe përgjegjësitë

 1. Prezanton dhe u shet shërbimet e kompanisë klienteve të rinj dhe atyre ekzistues.
 2. Arrin objektivat mujore të përcaktuara nga kompania.
 3. Zbaton politikat, drejtimet dhe proçedurat e kompanisë.
 4. Identifikon dhe zgjidh në kohë shqetësimet e klientëve.
 5. Mban marrëdhënie të rregullta me klientët.
 6. Bashkëpunon me departamentet përkatëse deri në zgjidhjen e çdo problemi/kërkese nga klientët.

 

 • KUALIFIKIME: ARSIM I LARTË (menaxhim, marketing) , AFTËSI KOMUNIKUESE DHE NEGOCIUESE

APLIKO

Nëse jeni të interesuar për një nga pozicionet që janë të hapura, ju lutem dërgoni CV tuaj nëpermjet formës që shfaqet në çdo aplikim.

Ne do ju kontatojmë për një intervistë në rast se profili juaj përputhet me kërkesat e pozicionit.

Pas intervistës vetëm  kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për hapat e mëtejshëm.

 

Ju urojmë suksese