Karriera

Gjej mundësinë

Digicom është kompani që rritet dhe kërkon punonjës dinamik dhe të përkushtuar.

Mundësi e re punësimi për të interesuarit!
Digicom, operatori i vetëm 100% me fibër optike, vijon të rritet si kompani dhe të kërkon ty të bëhesh pjesë e ekipit tonë.
Nëse je dinamik(e), i/e përkushtuar ndaj rezultateve dhe dëshiron të bëhesh pjesë e  Digicom të ftojmë të aplikosh për pozicionet e mëposhtme.

Ҫdo ditё po rritet numri i klientëve të cilët i besojnё teknologjisё sё rrjetit tonё me fibra optike dhe shërbimit që ne ofrojmë.

Sepse ne ofrojmë atë që premtojmë!

Pozicionet e lira:

DETYRAT KRYESORE

 • Konfiguron dhe miremban paisjet qe i dergohen klientin per shërbimet e ofruara nga Digicom.
 • Monitoron sistemet e monitorimit dhe ne varesi te problemeve te ndryshme raporton ne grup dhe telefonon personat pergjegjes te sistemeve.
 • Ploteson te dhenat ne CRM per klientet biznes.
 • Dokumenton skemen e rrjetit per klientet biznes.
 • Degjon me vemendje shqetesimet e klienteve dhe propozon zgjidhje qe plotesojne nevojat e tyre.
 • Ndjek procedurat e punës për sigurimin e mbarëvajtjes dhe cilesise së shërbimeve qe ofron Digicom.
 • Konfiguron rrjetin e brendshem te klienteve biznes.
 • Suporton onsite klientet ne rast se problematika nuk zgjidhet nepermjet telefonit ose me nderhyrje remote.
 • Specialisti ka pergjegjesi  per Identifikimin e Incidentit
 • Kryen troubleshoot fillestar
 • Kryen pershkallezim funksional
 • Kryen pershkallezim hierarkik dhe Informohet per Incidentet e pershkallezuara ne menyre Hierarkike dhe mban pergjegjesi per kryerjen dhe nisjen e Procedures se Pershkallezimit Hierarkik.
 • Kryen mbylljen e Incidentit

KRITERET KRYESORE

 • Kandidati duhet të ketë mbaruar arsimin e lartë (të preferueshme janë dega e elektronikes, informatikës ose ai/ajo duhet të ketë eksperiencë të dallueshme).
 • Të ketë të paktën dy vjet experience ne fushen IT per sistemet e operimit dhe network.
 • Eksperiencë shumë të mirë në rrjetet dhe protokollet e rrjetit, në konfigurimin dhe gjetjen e problemeve të lidhura me konfigurimet e rrjetave, routimet, loop-et, humbjet e paketave, load balancing, vpn etj.
 • Eksperiencë në përdorimin e mjeteve të gjetjes së problemeve si telnet, ping, traceroute, ftp, tcpdump, nslookup, etj.
 • Te dije te konfiguroje shume mire pasjisjet  mikrotik RB952, RB2011, Tplink, Ubiquiti etje.
 • Te dije te konfiguroje ne menyre bazike nje switch te menaxhueshem ose router cisco.
 • Te kete njohuri baze per sherbimet IPTV/OTT dhe VoIP.
 • Te kete njohuri dhe te kete punuar me pare me teknologjite EPON/GPON , media converter dhe SFP.
 • Preferohen kandidate me eksperience në sistemet operuese Linux (Debian, Centos, etj), dhe njohuri ne sistemet VOIP (bazuar ne Asterisk: Vicidial, A2billing, Kannel, etj).
 • Kandidati duhet të njohë gjuhën angleze të shkruar, lexuar dhe folur.
 • Kandidati duhet të njohë programet e dokumentimit si Visio, paketën Office. Ai duhet të dijë të dokumentojë si duhet sistemet, konfigurimet, procedurat bazë, etj.
 • Aftesi shume te mira komunikuese dhe aftesi ne menaxhimin e disa detyrave njeheresh.
 • Leje drejtimi të automjetit kategoria B.

Kualifikime:

 • Certifikate CCNA dhe MTCNA perben avantazh;
 • Eksperience ne ISP perben avantazh;
 • Certifikata te sistemeve operative – e preferueshme.

Te gjithe te interesuarit, jane te lutur te dergojne CV nepermjet adreses se e-mailit hr@digicom.al

Afati i fundit i aplikimit eshte data 09 Qershor 2023, ora 17:00.

* Vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen.

* Të gjithë aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet sipas ligjit Nr. 9887 mbi “Mbrojtjen e të dhënave personale”.

DETYRAT KRYESORE

 • Përgjegjës për ndjekjen e rasteve/ankesave dhe kërkesave në lidhje me debitorët e këqinj.
 • Kontakton, me debitorët nën trajtim me anë të telefonatave, emaileve dhe çdo mënyre tjetër të dobishme me qëllim informimin mbi përshkallëzimin e situatës dhe bindjen e tyre për likujdimin e detyrimeve.
 • Bazuar në feedback-un e këtyre kontakteve paraprake përgatit listën me debitorët të cilëve do tu dërgohet njoftimi zyrtar
 • Përgjegjës për mbledhjen e informacioneve dhe shqyrtimin e materialeve dhe dokumentacionit të nevojshëm për përpilimin e dosjeve përkatëse të debitorëve të cilat do të proçedohen për ndjekje ligjore.
 • Përgjegjës për dorëzimin e dosjeve të përgatitura në formatin elektronik si dhe fizikisht të shoqëruar me shkresë përcjellëse.
 • Përgatit raporte periodike sipas përcaktimeve në proçedurën përkatëse për çdo hap të ndjekur ne trajtimin e debitorëve të këqinj

KRITERET KRYESORE

 • Edukimi: Te kete mbaruar universitetin
 • Gjuhe te huaja: Anglisht
 • Të jetë i komunikueshëm
 • Të jetë i aftë të punojë në grup dhe nën ngarkesë
 • Të ketë eksperiencë në marrëdhëniet me klientët
 • Te gjithe te interesuarit, jane te lutur te dergojne CV nepermjet adreses se e-mailit hr@digicom.al

 

Afati i fundit i aplikimit eshte data 31 Maj 2023, ora 17:00.

* Vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen.

* Të gjithë aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet sipas ligjit Nr. 9887 mbi “Mbrojtjen e të dhënave personale”.

 

DETYRAT KRYESORE

 • Regjistrimi i faturave te shpenzimeve te pergjitshme dhe administrative, mujore.
 • Regjistrimi i shpenzimeve per faturat e pamberritura.
 • Perllogaritje dhe regjistrimi i shpenzimeve te periudhave te ardhshme.
 • Rakordim dhe ndjekje e marredhenieve me furnitoret me baza mujore dhe vjetore.
 • Rakordim dhe ndjekje e marredhenieve klering me furnitoret dhe netimet mujore.
 • Pregatit faturat e leshuara ne emer te bleresit per qirate e ambjenteve dhe perllogarit tatimin ne burim per to.
 • Pregatit faturat tatimore per autongarkesat per furnitoret e huaj.
 • Mban dhe administron dokumentacionin financiar ne lidhje me detyrat qe mbulon
 • Kryen çdo detyrë tjeter të kërkuar nga eprorët e saj/tij brenda departamentit të financë-kontabilitetit

 

KRITERET KRYESORE

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë dega Financë
 • Të ketë eksperiencë pune, perben avantazh në kompani telekomunikacioni.
 • Te ketë njohuri shumë të mira të paketës Microsoft Office.
 • Të dijë të përdorë programin Financa 5
 • Të jetë korrekt, i mireorganizuar dhe i/e saktë.
 • Të organizoj dhe kryejë disa detyra njëkohësisht.
 • Të jetë i/e komunikueshëm.
 • Të njohë shumë mirë gjuhën angleze.
 • Te ruaje konfidencialitetin.

 

Te gjithe te interesuarit, jane te lutur te dergojne CV nepermjet adreses se e-mailit hr@digicom.al

 

Afati i fundit i aplikimit eshte data 24 Mars 2023, ora 17:00.

* Vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen.

* Të gjithë aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet sipas ligjit Nr. 9887 mbi “Mbrojtjen e të dhënave personale”.

 

DETYRAT KRYESORE

 • Regjistrimi dhe rakordimi mes sitemeve i pagesave te klienteve ne banke.
 • Kontrolli ditor dhe rakordimi i arkave.
 • Rakordimi me klientet dhe palet e treta.
 • Ndjekja dhe zgjidhja e problematikave te tjera te perditshme.
 • Kryerja e te gjitha arketimeve dhe pagesave ne arke qendrore te konfirmuara nga drejtuesit sipas procedurave te brendshme te kompanise.
 • Organizon cash counts të pikave të shitjes Digicom.
 • Kryen çdo detyrë tjeter të kërkuar nga eprorët e saj/tij brenda departamentit të financë-kontabilitetit.
 • Mban dhe administron dokumentacionin financiar ne lidhje me detyrat qe mbulon.

 

KRITERET KRYESORE

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë dega Financë
 • Të ketë eksperiencë pune, perben avantazh në kompani telekomunikacioni
 • Te ketë njohuri shumë të mira të paketës Microsoft Office
 • Të dijë të përdorë programin Financa 5.0
 • Të jetë analitik dhe i/e saktë;
 • Të organizoj dhe kryejë disa detyra njëkohësisht;
 • Të jetë i/e komunikueshëm;
 • Të njohë mirë gjuhën angleze.

Te gjithe te interesuarit, jane te lutur te dergojne CV nepermjet adreses se e-mailit hr@digicom.al

 

Afati i fundit i aplikimit eshte data 17 Mars 2023, ora 17:00.

* Vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen.

* Të gjithë aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet sipas ligjit Nr. 9887 mbi “Mbrojtjen e të dhënave personale”.

DETYRAT KRYESORE

 • Prezanton, promovon dhe shet produkte/shërbime duke përdorur argumenta të forta.
 • Analizon kërkesat e klientëve potencial për të përmbushur nevojat e tyre.
 • Krijon, zhvillon dhe mban marrëdhënie profesionale me klientët.
 • Përshpejton zgjidhjen e problematikave dhe ankesave për të maksimizuar kënaqësin e klienteve.
 • Arrin objektivat dhe rezultatet e shitjeve të dakortësuara.
 • Koordinon procesin e rregjistrimit të klientit në CRM me departamentet e tjera.
 • Zgjedhja në bashkepunim me ekipin e shitjes të territorit të caktuar ku do të bëhët promovimi.
 • Mbledhja e kontakteve në terren (bazuar ne targetin ditor)
 • Raportimi i të dhënave ditore te supervizorja e shitje.
 • Follow up i kontakteve të portofolit të  tij.
 • Ndjekja e takimeve ditore.
 • Kryerja  e negociatave për nënshkrimin e kontratave me klientët në stendë ose takim.
 • Sugjeron produkte të reja për të plotësuar kërkesat specifike të klientëve.

KRITERET KRYESORE

Edukimi: Te kete mbaruar universitetin

Gjuhe te huaja: Anglisht,

Të jetë i komunikueshëm.

Të jetë i aftë të punojë në grup dhe nën ngarkesë.

T’ju përshtatet orareve të ndryshme të punës.

Të ketë eksperiencë në marrëdhëniet me klientët.

Te gjithe te interesuarit, jane te lutur te dergojne CV nepermjet adreses se e-mailit hr@digicom.al

 

Afati i fundit i aplikimit eshte data 13 Mars 2023, ora 17:00.

* Vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen.

* Të gjithë aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet sipas ligjit Nr. 9887 mbi “Mbrojtjen e të dhënave personale”.

DETYRAT KRYESORE

 • Përgjegjës për ndjekjen e rasteve/ankesave dhe kërkesave në lidhje me debitorët e këqinj.
 • Kontakton, me debitorët nën trajtim me anë të telefonatave, emaileve dhe ç`do mënyre tjetër të dobishme me qëllim informimin mbi përshkallëzimin e situatës dhe bindjen e tyre për likujdimin e detyrimeve.
 • Bazuar në feedback-un e këtyre kontakteve paraprake përgatit listën me debitorët të cilëve do tu dërgohet njoftimi zyrtar
 • Përgjegjës për mbledhjen e informacioneve dhe shqyrtimin e materialeve dhe dokumentacionit të nevojshëm për përpilimin e dosjeve përkatëse të debitorëve të cilat do të proçedohen për ndjekje ligjore.
 • Përgjegjës për dorëzimin e dosjeve të përgatitura në formatin elektronik si dhe fizikisht të shoqëruar me shkresë përcjellëse.
 • Përgatit raporte periodike sipas përcaktimeve në proçedurën përkatëse për çdo hap të ndjekur ne trajtimin e debitorëve të këqinj.

KRITERET KRYESORE

Edukimi: Te kete mbaruar universitetin

Gjuhe te huaja: Anglisht

Të jetë i komunikueshëm

Të jetë i aftë të punojë në grup dhe nën ngarkesë

Të ketë eksperiencë në marrëdhëniet me klientët

Te gjithe te interesuarit, jane te lutur te dergojne CV nepermjet adreses se e-mailit hr@digicom.al

 

Afati i fundit i aplikimit eshte data 13 Mars 2023, ora 17:00.

* Vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen.

* Të gjithë aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet sipas ligjit Nr. 9887 mbi “Mbrojtjen e të dhënave personale”.

DETYRAT KRYESORE

 • Te siguroje një nivel të lartë të kënaqësisë së klientit përmes mbështetjes proaktive dhe dëgjimit aktiv.
 • Te adresoje shqetësimet e klientëve dhe ofron zgjidhje.
 • Te edukoje klientët për vlerën e shërbimeve tona.
 • Te jep reagime të brëndshme se si të përmirësohet procesi i mbajtjes së klientit.
 • Te ndihmoje me detyra të tjera administrative sipas nevojës.
 • Komunikim proaktiv me klientët.
 • Zhvillimi I standarteve NPS.
 • Zhvillimi I standarteve për segmentet e klientëve nën rrezik.

KRITERET KRYESORE

Edukimi: Te kete mbaruar universitetin

Gjuhe te huaja: Anglisht

Të jetë i aftë të punojë në grup dhe nën ngarkesë.

Të ketë eksperiencë në marrëdhëniet me klientët.

Te gjithe te interesuarit, jane te lutur te dergojne CV nepermjet adreses se e-mailit hr@digicom.al

 

Afati i fundit i aplikimit eshte data 03 Mars 2023, ora 17:00.

* Vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen.

* Të gjithë aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet sipas ligjit Nr. 9887 mbi “Mbrojtjen e të dhënave personale”.

 

DETYRAT KRYESORE

 • Aftësi e demonstrueshme për të komunikuar, paraqitur dhe influencuar palët kryesore të interesuara në të gjitha nivelet.
 • Përvojë e shkëlqyer me CRM, Metrix, MS Office.
 • Aftësi të shkëlqyera të dëgjimit, negocimit dhe prezantimit.
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi verbale dhe të shkruara.
 • Të përditësojë njohuritë për produktet dhe shërbimet e kompanisë.
 • Identifikimi i tendencave të industrisë.
 • Të ndjekë klientet debitorë në afatet e caktuara sipas proçedurës.
 • Të sugjerojë shërbime dhe produkte për bizneset.
 • Përgjegjës për rritjen e vlerës neto të portofolit.

KRITERET KRYESORE

Edukimi: Te kete mbaruar universitetin.

Gjuhe te huaja: Anglisht

Të jetë i aftë të punojë në grup dhe nën ngarkesë.

Të ketë eksperiencë në marrëdhëniet me klientët.

Te gjithe te interesuarit, jane te lutur te dergojne CV nepermjet adreses se e-mailit hr@digicom.al

 

Afati i fundit i aplikimit eshte data 03 Mars 2023, ora 17:00.

* Vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen.

* Të gjithë aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet sipas ligjit Nr. 9887 mbi “Mbrojtjen e të dhënave personale”.

 

DETYRAT KRYESORE:

 • Projektimi i rrjetit me fibra optike nga OLT deri tek kaseta fundore, ne sistemet AutoCAD, GIS, si per punimet civile ashtu edhe ato instalatore. Perditesimi i te gjitha te dhenave te rrjetit ne GIS.
 • Survey ne terren dhe pregatitja e planeve per zhvillim rrjeti FTTH ne zonat e percaktuara
 • Perditesimi i te dhenave ne AutoCad dhe/ose ne GIS
 • Pregatit te gjithe dokumentacionin e kerkuar per cdo projekt ne te cilin ka punuar.
 • Merr pjese ne procesin e pranimeve paraprake dhe perfundimtare te projekteve te ndejkura nga pjestaret e drejtorise qe ai manaxhon.
 • Situacionon/preventivon dhe realizon raportet e kerkuara
 • Projekton ne Autocad /Arcgis rrjetin me te dhenat e nevojshme
 • Studion ndertesat per aksesin me fiber dhe planifikon menyren e instalimeve te fibrave per ofrimin e sherbimit te abonentit

 

KRITERET KRYESORE

Edukimi: Te kete mbaruar universitetin

Gjuhe te huaja: Anglisht

Te kete njohuri shume te mira ne AutoCAD dhe GIS

Te kete njohuri te avancuara ne paketen microsoft office

Të jetë i komunikueshëm

Të jetë i aftë të punojë në grup dhe nën ngarkesë

Te kete experience ne pune te ngjajshme

 

Te gjithe te interesuarit, jane te lutur te dergojne CV nepermjet adreses se e-mailit hr@digicom.al

Afati i fundit i aplikimit eshte data 10 Shkurt 2023, ora 17:00.

* Vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen.

* Të gjithë aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet sipas ligjit Nr. 9887 mbi “Mbrojtjen e të dhënave personale”.

 • Të prezantojë dhe shesë shërbimet e kompanise klienteve të rinj dhe atyre ekzistues.
 • Të arrijë objektivat mujore të përcaktuara nga kompania.
 • Të zbatojë politikat, drejtimet dhe procedurat e kompanisë.
 • Të identifikojë dhe zgjidhë në kohë shqetësimet e klientëve.
 • Të mbajë marrëdhënie të rregullta me klientët.
 • Të respektojë oraret e punës.
 • Të zbatojë etikën e veshjes sipas kërkesës së pozicionit të punës bazuar në Kodin e Etikës së kompanisë.
 • Të bashkëpunojë me departamentet e tjera deri në zgjidhjen e çdo problemi/kërkese nga klientët.
 • Të kryejë detyra të tjera që mund t`i caktohen herë pas here me qëllim  realizimin dhe zhvillimin e objektivave dhe strategjive të Shoqërisë

APLIKO

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Plotësimi dhe hedhje e kontratave në Kërkim online për portofol klientësh të agjentëve dhe shpërndarja e tyre.
 • Marrja në telefon e klientëve për pagesat mujore.(Churn)
 • Raporte për klientët e biznesit.(faturuat,pagesat) Ndjekja e instalimeve për biznesin.
 • Marrja në telefon e klientëve që hasin probleme me shërbimin, zgjidhja e tyre me departamentet përkatë
 • Komunikim nëpërmjet emaileve sipas kërkesave të klientë
 • Mirëmbaj marrëdhëniet me klientë
 • Percjell informacion,analiza, dhe përmbledhjet ditore të aktiviteteve të punës drejtuesve të kompanisë.
 • Zgjidh çdo problematikë apo ankesë të klientëve që vijnë nëpërmjet telefonit,suportit,shitjeve,financës etj.
 • Ofron informacion për shërbimet,çmimet sipas kërkesave të klientëve;
 • Ndihmon stafin e shitjeve me dokumentacionet e nevojshme si oferta, kontrata.

APLIKO

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të prezantojë dhe shesë shërbimet e kompanisë klientëve të rinj dhe atyre egzistues.
 • Të arrijë objektivat mujore të përcaktuara nga kompania.
 • Të zbatojë politikat, drejtimet dhe procedurat e kompanisë.
 • Të identifikojë dhe zgjidhë në kohë shqetësimet e klientëve.
 • Të mbajë marrëdhënie të rregullta me klientët.
 • Të respektojë oraret e punës.
 • Të zbatojë etikën e veshjes sipas kërkesës së pozicionit të punës bazuar në Kodin e Etikës së kompanisë.
 • Të bashkëpunojë me departamentet e tjera deri në zgjidhjen e ç’do problemi/kërkese nga klientët.
 • Të kryejë detyra të tjera që mund t`i caktohen herë pas here me qëllim  realizimin dhe zhvillimin e objektivave dhe strategjive të shoqërisë.

APLIKO

Kriteret e Pozicionit

Do perditesoje te dhenat dhe projekt-planet e grupeve te terrenit ne harte.

Mirmban dhe azhornon systemin Autocad/ArcGis sipas nevojave dhe I raporton ato cdo dite.

Pergatit raporte javore/mujore mbi  perditesimet e rrjetit FTTH apo survey ditore.

Pergadit projektet ne cad sipas standarteve te telekomunikacionit.

Printime dhe nxjerrje te dhenash ose azhornime haratave sipas projekteve.

Ndjek biletat e TT ne sistem dhe kordinon ato me grupet e terrenit.

Ben perditesimin e tyre per zgjidhjet e teknike apo urdhera pune .

 

Kriteret e Pozicionit

Te kete experience pune minimum 1 vit

Te njohe shume mire programet e Autocad, , ArcMap dhe GIS.

Te njohe dhe te perdore krijimin e datamodeleve te GIS sipas standarteve qe kerkohen

Experienca ne fushen e telekominikacionit perben avantazh.

 

Kompania Ofron

Trajnimin e nevojshem

APLIKO

Kriteret e Pozicionit

Duhet te jete me arsim te larte Inxhinjeri Telekomunikacioni,Elektronike,Elektrike ose e ngjashme.

Njeh standartet e telekomunikacionit dhe topologjite e shperndarjeve te rrjetit te fibres optike.

Njeh rrjetin me fibra (FTTH/GPON) dhe ka minimum 1 vit experience ne fushen e projektimit ose planifikimit te rrjetit FTTH.

Njeh dhe perdor programet Autocad,ArcGis.

 

Detyrat dhe pergjegjsite

Survey ne terren per zgjithje teknike te kerkesave nga Shitjet apo biletave TT te hapura ne system.

Azhornon/Planifikon/Projekton rrjetin me fiber optike ne terren per pergaditjen e Projektit te Zbatimit.

Studion ndertesat per aksesin me fiber dhe planifikon menyren e instalimeve te fibrave per ofrimin e sherbimit te abonentit.

Mbledh informacionin e nevojshem nga terreni per ndertimin e infrastruktures civile dhe kabllore.

Projekton ne Autocad /Arcgis rrjetin me te dhenat e nevojshme .

Situacion/previntivon dhe realizon raportet e kerkuara.

 

Kompania Ofron

Trajnimin e nevojshem

 

APLIKO

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Sigurohet që klientët të ngelen të kënaqur nga shërbimi i ofruar.
 • Mban në kushte optimale dyqanin dhe siguron që produktet të jenë në transparencë të plotë kundrejt klientëve.
 • Rekomandon dhe shfaq artikujt sipas objektivave të kompanisë në shërbim të klientit.
 • Qëndron e azhornuar mbi ofertat e kompanisë.
 • Përshkruan saktësisht karakteristikat dhe përfitimet e produktit.
 • Zbaton politikat, drejtimet dhe proçedurat e kompanisë.
 • Identifikon dhe zgjidh në kohë shqetësimet e klientëve.
 • Mban marrëdhenie të rregullta me klientët.
 • Respekton oraret e punës.
 • Zbaton etikën e veshjes sipas kërkesës së pozicionit të punës bazuar në kodin e etikës së kompanisë.
 • Bashkëpunon me departamentet e tjera deri në zgjidhjen e çdo problemi apo kërkese nga klientët.
 • Kryen detyra të tjera që mund t’i caktohen herë pas here me qëllim  realizimin dhe zhvillimin e objektivave dhe strategjive të shoqërisë.

APLIKO

DIGICOM SH.P.K” është një kompani që ushtron aktivitet në fushën e komunikimeve elektronike si Internet, Telefoni, Data, IT Service etj.

Në kuadër të zgjerimit të aktivitetit, DIGICOM kërkon të punësojë Help Desk Support

Detyrat dhe përgjegjësitë

 1. Ofron suport të nivelit të parë për çdo problematikë të paraqitur.
 2. Ofron asistencë nëpërmjet telefonit, email dhe sistemit të ticket.
 3. Identifikon dhe u jep zgjidhje problematikave të cilat kanë prioritet më të lartë.
 4. Ndjek çështjet e hapura deri në zgjidhjen e tyre.
 5. Ofron asistencë me teknikën për zgjidhjen e problematikave të hapura.
 • Kualifikime: Arsim i lartë (IT), njohuri për networking (CCNA avantazh), njohuri për sisteme operimi Windows, eksperiencë në LAN, WAN (avantazh njohuri për fushën e telefonisë), fleksibël në orare, përdorues i programeve të monitorimit dhe Microsoft Office, njohje e gjuhës angleze dhe italiane, ekspreiencë në marrëdhënie me klientët.

APLIKO

Nëse jeni të interesuar për një nga pozicionet që janë të hapura, ju lutem dërgoni CV tuaj nëpermjet formës që shfaqet në çdo aplikim.

Ne do ju kontatojmë për një intervistë në rast se profili juaj përputhet me kërkesat e pozicionit.

Pas intervistës vetëm  kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për hapat e mëtejshëm.

 

Ju urojmë suksese