Karriera

Gjej mundësinë

Digicom është kompani që rritet dhe kërkon punonjës dinamik dhe të përkushtuar.

Mundësi e re punësimi për të interesuarit!
Digicom, operatori i vetëm 100% me fibër optike, vijon të rritet si kompani dhe të kërkon ty të bëhesh pjesë e ekipit tonë.
Nëse je dinamik(e), i/e përkushtuar ndaj rezultateve dhe dëshiron të bëhesh pjesë e  Digicom të ftojmë të aplikosh për pozicionet e mëposhtme.

Ҫdo ditё po rritet numri i klientëve të cilët i besojnё teknologjisё sё rrjetit tonё me fibra optike dhe shërbimit që ne ofrojmë.

Sepse ne ofrojmë atë që premtojmë!

Pozicionet e lira:

Position Summary:

Digicom is looking for a Product Marketing Specialist who wants to join our team. Having a background in the telecommunications industry is preferred. We are especially interested in candidates with product launch experience and marketing specialization.

The Product Marketing Specialist will be responsible for developing and executing new product launch strategies to meet target objectives. The Product Marketing Specialist plays an integral role in coordinating with the Marketing and Sales Management teams to build impactful strategies that will drive the success of each product campaign. They will create new product marketing content that will support each campaign including: sales enabling collateral, product messaging and other marketing activities.

The Product Marketing Specialist will be looking at competitive analysis and identifying gaps and opportunities in accordance with internal competitive intelligence. This position will also be asked to ensure that the content is engaging and communicates ideas clearly and authentically.

 

Responsibilities:

 • Developing and executing new product launch strategies to meet sales target objectives.
 • Strategize and execute persuasive product content for all product marketing campaigns.
 • Create, manage and monitor Benchmark and Client Behaviors reports.
 • Create sales enabling collateral and product messaging.
 • Responsible for daily sales report, including ARPU evidences.
 • Provide proactive ideas for product strategy and deliverables.
 • Proven ability to transform technical content into engaging, customer-facing content.
 • Coordinating with Marketing, Sales, and Customer Service teams to build impactful strategies.
 • Manage the new products work flow in collaboration with Sales and IT Department.
 • Conducting research on any given topic.
 • Create new product marketing content that will support each product campaign.
 • Other Marketing Department projects coordination or responsibilities may be required.

 

Skills and Qualifications:

 • Bachelor degree in management, marketing, finance or related fields.
 • Minimum of 2 years of product marketing experience.
 • Strong interpersonal skills and the ability to collaborate across teams and departments to meet or exceed goals.
 • Ability to manage multiple projects at the same time in a fast-paced environment.
 • Very detail oriented and highly organized with excellent time management skills.
 • Background in telecommunications industry is preferred.
 • Excellent research skills.
 • Professional working proficiency in English Language
 • The ability to self-manage one’s schedule and deliver completed work on time.

APLIKO

Detyrat dhe përgjegjësitë

 1. Prezanton dhe u shet shërbimet e kompanisë klienteve të rinj dhe atyre ekzistues.
 2. Arrin objektivat mujore të përcaktuara nga kompania.
 3. Zbaton politikat, drejtimet dhe proçedurat e kompanisë.
 4. Identifikon dhe zgjidh në kohë shqetësimet e klientëve.
 5. Mban marrëdhënie të rregullta me klientët.
 6. Bashkëpunon me departamentet përkatëse deri në zgjidhjen e çdo problemi/kërkese nga klientët.
 • Kualifikime: Arsim i lartë (menaxhim, marketing) , aftësi komunikuese dhe negociuese.

APLIKO

Kriteret e Pozicionit

Do perditesoje te dhenat dhe projekt-planet e grupeve te terrenit ne harte.

Mirmban dhe azhornon systemin Autocad/ArcGis sipas nevojave dhe I raporton ato cdo dite.

Pergadit raporte javore/mujore mbi  perditesimet e rrjetit FTTH apo survey ditore.

Pergadit projektet ne cad sipas standarteve te telekomunikacionit.

Printime dhe nxjerrje te dhenash ose azhornime haratave sipas projekteve.

Ndjek biletat e TT ne sistem dhe kordinon ato me grupet e terrenit.

Ben perditesimin e tyre per zgjidhjet e teknike apo urdhera pune .

 

Kriteret e Pozicionit

Te kete experience pune minimum 1 vit

 Te njohe shume mire programet e Autocad, , ArcMap dhe GIS.

Te njohe dhe te perdore krijimin e datamodeleve te GIS sipas standarteve qe kerkohen

Experienca ne fushen e telekominikacionit perben avantazh.

 

Kompania Ofron

Trajnimin e nevojshem

APLIKO

Kriteret e Pozicionit

Duhet te jete me arsim te larte Inxhinjeri Telekomunikacioni,Elektronike,Elektrike ose e ngjashme.

Njeh standartet e telekomunikacionit dhe topologjite e shperndarjeve te rrjetit te fibres optike.

Njeh rrjetin me fibra (FTTH/GPON) dhe ka minimum 1 vit experience ne fushen e projektimit ose planifikimit te rrjetit FTTH.

Njeh dhe perdor programet Autocad,ArcGis.

 

Detyrat dhe pergjegjsite

Survey ne terren per zgjithje teknike te kerkesave nga Shitjet apo biletave TT te hapura ne system.

Azhornon/Planifikon/Projekton rrjetin me fiber optike ne terren per pergaditjen e Projektit te Zbatimit.

Studion ndertesat per aksesin me fiber dhe planifikon menyren e instalimeve te fibrave per ofrimin e sherbimit te abonentit.

Mbledh informacionin e nevojshem nga terreni per ndertimin e infrastruktures civile dhe kabllore.

Projekton ne Autocad /Arcgis rrjetin me te dhenat e nevojshme .

Situacion/previntivon dhe realizon raportet e kerkuara.

 

Kompania Ofron

Trajnimin e nevojshem

 

APLIKO

Përshkrim i përgjithshëm

Specialist Finance ne Buxhetim dhe Raportim është përgjegjës për planifikimin, mbikëqyrjen dhe raportimin financiar. Personi është përgjegjës për të mbështetur Finance Manager në planifikimin dhe marrjen e vendimeve duke identifikuar, mbajtur, vlerësuar informacionin dhe rekomanduar veprime për mbarëvajtjen financiare të shoqërisë.

Personi me statusin Specialist Planifikimi dhe Raportimi do të mbajë kontakte të vazhdueshme me Finance Manager dhe drejtuesit e departamenteve të tjera. Ky pozicion angazhohet për të siguruar pajtueshmërinë me afatet e ngushta kohore.

Detyrat, përgjegjësitë dhe kompetencat

 • Ndërton bazën e të dhënave financiare duke identifikuar burimet e informacionit, grumbullimin, verifikimin dhe mbështetjen e të dhënave.
 • Përgatit raporte financiare duke mbledhur, formatuar, analizuar dhe shpjeguar informacionin.
 • Ofron analiza mujore të rezultateve financiare në krahasim me buxhetin.
 • Ofron mbështetje dhe analiza strategjike te Finance Manager në fushat e operacioneve financiare.
 • Vlerëson planet e mundshme duke identifikuar rezultatet dhe kthimet e mundshme.
 • Rekomandon veprime financiare duke vlerësuar mundësitë në lidhje me qëllimet e organizatës.
 • Menaxhon përgatitjen dhe komunikimin për të gjitha raportimet financiare të brendshme dhe të jashtme.
 • Bashkëpunon ngushtë me departamentet e tjera brenda kompanisë për hartimin e buxhetit vjetor;
 • Mbështetja në projekte të veçanta dhe përmirësimi i procesit të punës. 

Edukimi:

Arsim i lartë, Dega Ekonomi Finance


Eksperienca Profesionale:

Pozicioni është i përshtatshëm për individë me eksperiencë +4 vjeçare në Departamentin e Financës.

Gjithashtu, pozicioni kërkon aftësi të forta komunikimi dhe raportimi.

Aftësi dhe Cilësi: Aftësi të mira komunikimi – ndërpersonale, të shkruara dhe verbale.

 • Njohje shume te mire te programit Financa 5/ ALPHA
 • Aftësi shumë të mira kompjuterike. (Microsoft Office)
 • Kuptim i mirë i parimeve të kontabilitetit dhe auditimit, buxheteve, parashikimeve dhe kontrollit të kostos.
 • Njohja e metodave dhe procedurave të kontabilitetit.
 • I aftë të organizojë punën duke përmbushur afatet.
 • Integritet i lartë, aftësi shumë të mira organizuese
 • Aftësi të mira negociuese, organizative, planifikimi dhe analitike.
 • I aftë për të punuar me mbikëqyrje minimale.
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze.

APLIKO

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Sigurohet që klientët të ngelen të kënaqur nga shërbimi i ofruar.
 • Mban në kushte optimale dyqanin dhe siguron që produktet të jenë në transparencë të plotë kundrejt klientëve.
 • Rekomandon dhe shfaq artikujt sipas objektivave të kompanisë në shërbim të klientit.
 • Qëndron e azhornuar mbi ofertat e kompanisë.
 • Përshkruan saktësisht karakteristikat dhe përfitimet e produktit.
 • Zbaton politikat, drejtimet dhe proçedurat e kompanisë.
 • Identifikon dhe zgjidh në kohë shqetësimet e klientëve.
 • Mban marrëdhenie të rregullta me klientët.
 • Respekton oraret e punës.
 • Zbaton etikën e veshjes sipas kërkesës së pozicionit të punës bazuar në kodin e etikës së kompanisë.
 • Bashkëpunon me departamentet e tjera deri në zgjidhjen e çdo problemi apo kërkese nga klientët.
 • Kryen detyra të tjera që mund t’i caktohen herë pas here me qëllim  realizimin dhe zhvillimin e objektivave dhe strategjive të shoqërisë.

APLIKO

DIGICOM SH.P.K” është një kompani që ushtron aktivitet në fushën e komunikimeve elektronike si Internet, Telefoni, Data, IT Service etj.

Në kuadër të zgjerimit të aktivitetit, DIGICOM kërkon të punësojë Help Desk Support

Detyrat dhe përgjegjësitë

 1. Ofron suport të nivelit të parë për çdo problematikë të paraqitur.
 2. Ofron asistencë nëpërmjet telefonit, email dhe sistemit të ticket.
 3. Identifikon dhe u jep zgjidhje problematikave të cilat kanë prioritet më të lartë.
 4. Ndjek çështjet e hapura deri në zgjidhjen e tyre.
 5. Ofron asistencë me teknikën për zgjidhjen e problematikave të hapura.
 • Kualifikime: Arsim i lartë (IT), njohuri për networking (CCNA avantazh), njohuri për sisteme operimi Windows, eksperiencë në LAN, WAN (avantazh njohuri për fushën e telefonisë), fleksibël në orare, përdorues i programeve të monitorimit dhe Microsoft Office, njohje e gjuhës angleze dhe italiane, ekspreiencë në marrëdhënie me klientët.

APLIKO

Nëse jeni të interesuar për një nga pozicionet që janë të hapura, ju lutem dërgoni CV tuaj nëpermjet formës që shfaqet në çdo aplikim.

Ne do ju kontatojmë për një intervistë në rast se profili juaj përputhet me kërkesat e pozicionit.

Pas intervistës vetëm  kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për hapat e mëtejshëm.

 

Ju urojmë suksese