Karriera

Gjej mundësinë

Digicom është kompani që rritet dhe kërkon punonjës dinamik dhe të përkushtuar.

Mundësi e re punësimi për të interesuarit!
Digicom, operatori i vetëm 100% me fibër optike, vijon të rritet si kompani dhe të kërkon ty të bëhesh pjesë e ekipit tonë.
Nëse je dinamik(e), i/e përkushtuar ndaj rezultateve dhe dëshiron të bëhesh pjesë e  Digicom të ftojmë të aplikosh për pozicionet e mëposhtme.

Ҫdo ditё po rritet numri i klientëve të cilët i besojnё teknologjisё sё rrjetit tonё me fibra optike dhe shërbimit që ne ofrojmë.

Sepse ne ofrojmë atë që premtojmë!

Pozicionet e lira:

DETYRAT KRYESORE:

 • Projektimi i rrjetit me fibra optike nga OLT deri tek kaseta fundore, ne sistemet AutoCAD, GIS, si per punimet civile ashtu edhe ato instalatore. Perditesimi i te gjitha te dhenave te rrjetit ne GIS.
 • Survey ne terren dhe pregatitja e planeve per zhvillim rrjeti FTTH ne zonat e percaktuara
 • Perditesimi i te dhenave ne AutoCad dhe/ose ne GIS
 • Pregatit te gjithe dokumentacionin e kerkuar per cdo projekt ne te cilin ka punuar.
 • Merr pjese ne procesin e pranimeve paraprake dhe perfundimtare te projekteve te ndejkura nga pjestaret e drejtorise qe ai manaxhon.
 • Situacionon/preventivon dhe realizon raportet e kerkuara
 • Projekton ne Autocad /Arcgis rrjetin me te dhenat e nevojshme
 • Studion ndertesat per aksesin me fiber dhe planifikon menyren e instalimeve te fibrave per ofrimin e sherbimit te abonentit

 

KRITERET KRYESORE

Edukimi: Te kete mbaruar universitetin

Gjuhe te huaja: Anglisht

Te kete njohuri shume te mira ne AutoCAD dhe GIS

Te kete njohuri te avancuara ne paketen microsoft office

Të jetë i komunikueshëm

Të jetë i aftë të punojë në grup dhe nën ngarkesë

Te kete experience ne pune te ngjajshme

 

Te gjithe te interesuarit, jane te lutur te dergojne CV nepermjet adreses se e-mailit hr@digicom.al

Afati i fundit i aplikimit eshte data 10 Shkurt 2023, ora 17:00.

* Vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen.

* Të gjithë aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet sipas ligjit Nr. 9887 mbi “Mbrojtjen e të dhënave personale”.

 

DETYRAT KRYESORE:

 • Ofron support të nivelit të parë për çdo problematikë të paraqitur, si konfigurim router , konfigurim IPTV etj.
 • Ofron suport per te verifikuar statusin e pajisjeve qe paraqiten ne dyqan
 • Identifikon dhe u jep zgjidhje problematikave qe i paraqiten.
 • Ndjek TT e hapura deri në zgjidhjen e tyre.
 • Bashkepunon me teknikën për zgjidhjen e problematikave të hapura.

 

KRITERET KRYESORE:

Edukimi: Te kete mbaruar universitetin

Gjuhe te huaja: Anglisht

Të ketë eksperiencë në rrjetet informatike LAN, WAN (Njohuri mbi fushën e telefonisë përbën avantazh)

Të jetë i komunikueshëm

Të jetë i aftë të punojë në grup dhe nën ngarkesë

T’ju përshtatet orareve të ndryshme të punës

Të ketë eksperiencë në marrëdhëniet me klientët

 

Afati i fundit i aplikimit eshte data 15 Dhjetor 2022, ora 17:00.

* Vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen.

* Të gjithë aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet sipas ligjit Nr. 9887 mbi “Mbrojtjen e të dhënave personale”.

APLIKO

 • PERSHKRIMI I POZICIONIT:

Specialisti i Burimeve Njerezore realizon te gjitha funksionet sipas departamentit te percaktuar

 • DETYRAT KRYESORE:
 • Krijon dhe miremban databazen e punonjesve te rinj dhe te larguar te kompanise;
 • Ruan dhe miremban arkiven per dosjet personale te punonjesve duke ruajtur konfidencialitetin dhe procedurat e drejtorise;
 • Perpilon kontratat individuale te punesimit;
 • Krijon, ruan dhe zhvillon databazen e lejeve dhe raporteve mjekesore te stafit;
 • Ndjek procesin e plotesimit te listeprezencave
 • Harton raporte analitike periodike, tre/gjashte mujore si dhe raportin vjetor
 • Kryen njoftimet dhe publikimet ne portalin elektronik te kompanise, agjencive te rekrutimit si edhe me zyren e punes;

 

 • KRITERET KRYESORE

Edukimi: Te kete mbaruar universitetin

Gjuhe te huaja: Anglisht

Njohuri kompjuterike: Paketa Microsoft Office

Eksperienca e kerkuar: mbi 3 vite eksperience ne pune te ngjashme.

 

Afati i fundit i aplikimit eshte data 12 Nentor 2022, ora 17:00.

* Vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen.

* Të gjithë aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet sipas ligjit Nr. 9887 mbi “Mbrojtjen e të dhënave personale”.

 

APLIKO

 • Të prezantojë dhe shesë shërbimet e kompanise klienteve të rinj dhe atyre ekzistues.
 • Të arrijë objektivat mujore të përcaktuara nga kompania.
 • Të zbatojë politikat, drejtimet dhe procedurat e kompanisë.
 • Të identifikojë dhe zgjidhë në kohë shqetësimet e klientëve.
 • Të mbajë marrëdhënie të rregullta me klientët.
 • Të respektojë oraret e punës.
 • Të zbatojë etikën e veshjes sipas kërkesës së pozicionit të punës bazuar në Kodin e Etikës së kompanisë.
 • Të bashkëpunojë me departamentet e tjera deri në zgjidhjen e çdo problemi/kërkese nga klientët.
 • Të kryejë detyra të tjera që mund t`i caktohen herë pas here me qëllim  realizimin dhe zhvillimin e objektivave dhe strategjive të Shoqërisë

APLIKO

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Plotësimi dhe hedhje e kontratave në Kërkim online për portofol klientësh të agjentëve dhe shpërndarja e tyre.
 • Marrja në telefon e klientëve për pagesat mujore.(Churn)
 • Raporte për klientët e biznesit.(faturuat,pagesat) Ndjekja e instalimeve për biznesin.
 • Marrja në telefon e klientëve që hasin probleme me shërbimin, zgjidhja e tyre me departamentet përkatë
 • Komunikim nëpërmjet emaileve sipas kërkesave të klientë
 • Mirëmbaj marrëdhëniet me klientë
 • Percjell informacion,analiza, dhe përmbledhjet ditore të aktiviteteve të punës drejtuesve të kompanisë.
 • Zgjidh çdo problematikë apo ankesë të klientëve që vijnë nëpërmjet telefonit,suportit,shitjeve,financës etj.
 • Ofron informacion për shërbimet,çmimet sipas kërkesave të klientëve;
 • Ndihmon stafin e shitjeve me dokumentacionet e nevojshme si oferta, kontrata.

APLIKO

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të prezantojë dhe shesë shërbimet e kompanisë klientëve të rinj dhe atyre egzistues.
 • Të arrijë objektivat mujore të përcaktuara nga kompania.
 • Të zbatojë politikat, drejtimet dhe procedurat e kompanisë.
 • Të identifikojë dhe zgjidhë në kohë shqetësimet e klientëve.
 • Të mbajë marrëdhënie të rregullta me klientët.
 • Të respektojë oraret e punës.
 • Të zbatojë etikën e veshjes sipas kërkesës së pozicionit të punës bazuar në Kodin e Etikës së kompanisë.
 • Të bashkëpunojë me departamentet e tjera deri në zgjidhjen e ç’do problemi/kërkese nga klientët.
 • Të kryejë detyra të tjera që mund t`i caktohen herë pas here me qëllim  realizimin dhe zhvillimin e objektivave dhe strategjive të shoqërisë.

APLIKO

Kriteret e Pozicionit

Do perditesoje te dhenat dhe projekt-planet e grupeve te terrenit ne harte.

Mirmban dhe azhornon systemin Autocad/ArcGis sipas nevojave dhe I raporton ato cdo dite.

Pergatit raporte javore/mujore mbi  perditesimet e rrjetit FTTH apo survey ditore.

Pergadit projektet ne cad sipas standarteve te telekomunikacionit.

Printime dhe nxjerrje te dhenash ose azhornime haratave sipas projekteve.

Ndjek biletat e TT ne sistem dhe kordinon ato me grupet e terrenit.

Ben perditesimin e tyre per zgjidhjet e teknike apo urdhera pune .

 

Kriteret e Pozicionit

Te kete experience pune minimum 1 vit

Te njohe shume mire programet e Autocad, , ArcMap dhe GIS.

Te njohe dhe te perdore krijimin e datamodeleve te GIS sipas standarteve qe kerkohen

Experienca ne fushen e telekominikacionit perben avantazh.

 

Kompania Ofron

Trajnimin e nevojshem

APLIKO

Kriteret e Pozicionit

Duhet te jete me arsim te larte Inxhinjeri Telekomunikacioni,Elektronike,Elektrike ose e ngjashme.

Njeh standartet e telekomunikacionit dhe topologjite e shperndarjeve te rrjetit te fibres optike.

Njeh rrjetin me fibra (FTTH/GPON) dhe ka minimum 1 vit experience ne fushen e projektimit ose planifikimit te rrjetit FTTH.

Njeh dhe perdor programet Autocad,ArcGis.

 

Detyrat dhe pergjegjsite

Survey ne terren per zgjithje teknike te kerkesave nga Shitjet apo biletave TT te hapura ne system.

Azhornon/Planifikon/Projekton rrjetin me fiber optike ne terren per pergaditjen e Projektit te Zbatimit.

Studion ndertesat per aksesin me fiber dhe planifikon menyren e instalimeve te fibrave per ofrimin e sherbimit te abonentit.

Mbledh informacionin e nevojshem nga terreni per ndertimin e infrastruktures civile dhe kabllore.

Projekton ne Autocad /Arcgis rrjetin me te dhenat e nevojshme .

Situacion/previntivon dhe realizon raportet e kerkuara.

 

Kompania Ofron

Trajnimin e nevojshem

 

APLIKO

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Sigurohet që klientët të ngelen të kënaqur nga shërbimi i ofruar.
 • Mban në kushte optimale dyqanin dhe siguron që produktet të jenë në transparencë të plotë kundrejt klientëve.
 • Rekomandon dhe shfaq artikujt sipas objektivave të kompanisë në shërbim të klientit.
 • Qëndron e azhornuar mbi ofertat e kompanisë.
 • Përshkruan saktësisht karakteristikat dhe përfitimet e produktit.
 • Zbaton politikat, drejtimet dhe proçedurat e kompanisë.
 • Identifikon dhe zgjidh në kohë shqetësimet e klientëve.
 • Mban marrëdhenie të rregullta me klientët.
 • Respekton oraret e punës.
 • Zbaton etikën e veshjes sipas kërkesës së pozicionit të punës bazuar në kodin e etikës së kompanisë.
 • Bashkëpunon me departamentet e tjera deri në zgjidhjen e çdo problemi apo kërkese nga klientët.
 • Kryen detyra të tjera që mund t’i caktohen herë pas here me qëllim  realizimin dhe zhvillimin e objektivave dhe strategjive të shoqërisë.

APLIKO

DIGICOM SH.P.K” është një kompani që ushtron aktivitet në fushën e komunikimeve elektronike si Internet, Telefoni, Data, IT Service etj.

Në kuadër të zgjerimit të aktivitetit, DIGICOM kërkon të punësojë Help Desk Support

Detyrat dhe përgjegjësitë

 1. Ofron suport të nivelit të parë për çdo problematikë të paraqitur.
 2. Ofron asistencë nëpërmjet telefonit, email dhe sistemit të ticket.
 3. Identifikon dhe u jep zgjidhje problematikave të cilat kanë prioritet më të lartë.
 4. Ndjek çështjet e hapura deri në zgjidhjen e tyre.
 5. Ofron asistencë me teknikën për zgjidhjen e problematikave të hapura.
 • Kualifikime: Arsim i lartë (IT), njohuri për networking (CCNA avantazh), njohuri për sisteme operimi Windows, eksperiencë në LAN, WAN (avantazh njohuri për fushën e telefonisë), fleksibël në orare, përdorues i programeve të monitorimit dhe Microsoft Office, njohje e gjuhës angleze dhe italiane, ekspreiencë në marrëdhënie me klientët.

APLIKO

Nëse jeni të interesuar për një nga pozicionet që janë të hapura, ju lutem dërgoni CV tuaj nëpermjet formës që shfaqet në çdo aplikim.

Ne do ju kontatojmë për një intervistë në rast se profili juaj përputhet me kërkesat e pozicionit.

Pas intervistës vetëm  kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për hapat e mëtejshëm.

 

Ju urojmë suksese