Detaje Ligjore

Kushtet e Sherbimeve Digicom

Digicom operon dhe ofron shërbime të aktivitetit të regjistruar në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.
Ne jemi pranë klientit duke ofruar proçedura transparente në respektim të afateve të përcaktuara.
Për më shumë informacion mbi kushtet e shërbimeve tona gjeni bashkëngjitur kontratën tip për pajtimtarët rezidencial.
Na kontaktoni në contact@digicom.al

Kushtet e abonimit Digicom i gjeni ketu
Anekset e abonimit Digicom per planet promocionale familjare i gjeni ketu

Informacioninin mbi Tarifat e Terminimit e gjeni ketu

Politika e Mbrojtjes se te Dhenave

Digicom aplikon politike te mbrojtjes se te dhenave ne perputhje me legjislacionet ne fuqi dhe praktikat nderkombetare. Politika gjendet ne linkun ketu.

Treguesit e cilesise se Sherbimeve

Digicom monitoron cilësinë dhe sa më poshtë mund të gjeni rezultatet e cilësisë së shërbimeve.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë i gjeni 6/1 ketu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit i gjeni 6/1 ketu.

Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë i gjeni 6/2 ketu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit i gjeni 6/2 ketu.

Treguesit e cilesise se sherbimeve_ Telefoni  6  mujori I re 2019 ketu.
Treguesit e cilesise se sherbimeve_ Internet 6 mujori I re 2019 ketu.

Treguesit e cilesise se sherbimeve_ Telefoni  6  mujori II re 2019 ketu.
Treguesit e cilesise se sherbimeve_ Internet 6 mujori II re 2019 ketu.

Treguesit e cilesise se sherbimeve_ Telefoni  6  mujori I re 2020 ketu.
Treguesit e cilesise se sherbimeve_ Internet 6 mujori I re 2020 ketu.